کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی در رشته های پرورش گل و گیاه

محل برگزاری : استان آذربایجان غربی
مدرس : آقای مهندس غیبی_ آقای مهندس محمدی
تعداد متقاضیان : 39 نفر
نماینده اداره کار : -
رئوس مطالب ارائه شده :

قسمت اول : توسط مدیر اجرائی:

1- تعریف کلی از طرح و اهداف آن و نقش جهاد دانشگاهی در طرح

2- تشریح کامل روند اجرای در استان و اقدامات انجام شده تا کنون

3- معرفی سامانه و ترغیب شرکت کننده گان جهت بازدید و استفاده از محتویات آموزشی و فیلمهای کاربردی در سامانه

قسمت دوم: توسط مدرس کارگاه (آموزش عمومی)

1- معرفی پشتیبان

2- اهمیت و نقش پشتیبان

3- بررسی اهمیت اتصال به بازار

4- فاکتور های مهم در اتصال به بازار (کیفیت محصول ،استانداردهای مورد قبول ،برند وسایر موارد)

5- تشریح فرآیند پشتیبانی از مزیت پرورش گل وگیاه- تولید انواع گیاهان داروئی- فرآوری گیاهان دارویی- عرقیات گیاهی

6- توضیح کامل درخصوص ادامه فعالیت و نحوه ارتباط با پشتیبان

قسمت سوم :مشاوره عمومی

1- هماهنگی و بررسی توانمندیهای براساس زیرمجموعه های مرتبط با رشته شغلی.

2- راهنمائی های اولیه و عمومی و تشریح مزایای طرح

3- ارائه پیشنهادات کاربردی در رابطه با کسترش ویا تغییر نگرش در رشته شغلی

قسمت چهارم: بازدید از گلخانه های مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی
inhb.ir