انیمیشن
رایمون مدیا

مرکز تصویر سازی رایانه ای رایمون مدیا

شرکت رایمون مدیا بزرگترین مرکز یکپارچه ارائه دهنده خدمات و همچنین تولید انیمیشن، بازی و جلوه های ویژه دیجیتال در ایران است. این مرکز با در اختیار داشتن فضایی عظیم به زیر بنای چهار هزار متر مربع در شرق تهران، توانایی جذب و خدمت دهی به بیش از 250 نفر از نیروهای فنی فعال و متخصص در حوزه انیمیشن و بازی را داشته و با اتکا به تجربه ده ها ساله خود به عنوان پایتخت خلاقیت و فناوری های روز انیمیشن در خاورمیانه به شمار می رود.

انیمیشن
دیرین دیرین

گروه انیمیشن سازی دیرین دیرین

گروه انیمیشن سازی دیرین دیرین

انیمیشن
محمد پویان شاهرخی

محمد پویان شاهرخی

انیمیش سازی کردستان

انیمیشن
مجتمع فرهنگی دیجیتال شهید کوچری خوی

مجتمع فرهنگی دیجیتال شهید کوچری خوی

فناوری اطلاعات انیمیشن-گیم خوی

انیمیشن
آریا صنعت تخیل

شرکت آریا صنعت تخیل

- این مؤسسه نخستین گامهاي خود را براي بازاریابی خارجی محصولات خـود از سـال 1382آغـاز نمـود و از آن زمان همواره به گسترش این بازارها توجه ویژه داشته است. شماري از تولیدات این شرکت عبارتند از : 40تیزر تبلیغاتی تلویزیونی ، 6فیلم انیمیشن بلند ویـدئویی و سـینمایی ، حـدود 15000دقیقـه )پـانزده هزار دقیقه( انیمیشن دو بعدي و سه بعدي کـامپیوتري از جملـه کـودك و اشـغالگر، بـال پـرواز، مشـکل، نـۀ پهلوان پنبه، قصۀ بخت، گورداله، قصۀ پل، شیر و آدمیزاد ، کوزه شکمو، خلوت خورشید، سنگ، پم پم، خا امن ، پهلوان پنبه ،2قصۀ بخت ،2کچل کفترباز، فاتحان سراب، یک نبرد فانتزي، مجموعه کارهاي آمـوزش مدیریت، مجموعه کارهاي ویژه فرهنگ سازي براي پلیس و مخابرات ، مجموعـه انیمیشـنهاي فرهنگـی بـا موضوعیت " بهره وري در بخش کشاورزي" به سفارش وزارت کار ، مجموعۀ انیمیشـن هـاي " کـودك و اشغالگر " به سفارش شبکه جهانی سحر که از شبکه هاي ،4-2-1آمـوزش، سـیماي اسـتانها، شـبکه جـام جـم پخش شده است. بیشه اي به نام بهشت، بوستان سعدي، معجزه تـلاش، فـیلم سـینمایی انیمیشـن رسـتم و سهراب به مدت 97دقیقه که در بیش از یکصد کشور جهان به نمایش درآمد