بسته بندی میوه خشک
چم چنگ

شرکت صنایع غذایی چم چنگ

شرکت صنایع غذایی چم چنگ

بسته بندی میوه خشک
خانم گلچین صالحی

خانم گلچین صالحی

خشک کردن میوه ارومیه

بسته بندی میوه خشک
خانم دلگشایی

خانم دلگشایی

خشک کردن میوه ارومیه

بسته بندی میوه خشک
فائزه ملک زاده

فائزه ملک زاده

خشکبار و ترشیجات