کلاش بافی
کورد بازار

فروشگاه اینترنتی کورد بازار

هدف فروشگاه اینترنتی کوردبازار حمایت از تولیدات داخلی استان کرمانشاه در حوزه های سوغات و صنایع دستی

کلاش بافی
شبو رحمانی

شبو رحمانی

کلاش بافی کردستان

کلاش بافی
مولود خسبی

مولود خسبی

کلاش بافی کردستان

کلاش بافی
سهراب اخدر

سهراب اخدر

کلاش بافی کردستان

کلاش بافی
حیاط بهمنی

حیاط بهمنی

کلاش بافی کردستان