مجسمه سازی(پلی استر و رزین)
عیسی ارشادی

عیسی ارشادی

مجسمه سازی سلماس