کلاه کرکی
آقای محمدی

آقای محمدی

با توجه به بازار مناسب که در تهران و شهرستان های اطراف و خارج استان دارند اعلام نموده نقدینگی مورد نیاز اگر در مواد اولیه تامین گردد توانایی افزایش میزان افراد تحت پوشش به 200 نفر نیز فراهم می آید البته بصورت مستقیم و غیر مستقیم