فیلم ها

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با اشتغالزایی سه هزار نفر دراستان اصفهان

اصفهان

۱۳۹۹/۱۰/۱۶
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراستان اصفهان سه هزار شغل ایجاد می کند