همکاران و حامیان طرح

همکاران و حامیان طرح

همکاران و حامیان طرح آندسته از سازمان ها، موسسات، انجمن ها، موسسات مردم نهاد، کارآفرینان و خیرین و ...هستند که بر اساس نوع فعالیت و تخصص خود متقاضیان مشاغل خانگی را در این پروزه همراهی می کنند. برخی از همکاران طرح نیز وزارتخانه ها وسازمان هایی هستند که قراردادهای مشترک همکاری جهت ایجاد و توسعه مشاغل خانگی امضا می کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارفرنا

دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دیدن سایت
صندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید

ناظر مالی

صندوق کارآفرینی امید

دیدن سایت