منابع آموزشی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

به منظور بهره مندی از تمامی ظرفیت های آموزشی و مشاوره ای بویژه بهره مندی از یادگیری ترکیبی، ستاد راهبری طرح با همکاری، همراهی ، هم اندیشی و خرد جمعی واحدهای مجری طرح در کلیه استان های کشور، تعدادی از خبرگان و صاحب نظران این حوزه و همچنین برخی دستگاه ها و سازمان ها و بر اساس مسئولیت اجتماعی و عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی اقدام به تولید و جمع آوری تعداد قابل توجهی از منابع آموزشی مرتبط با حوزه مشاغل خرد کوچک و خانگی در 4 دسته بندی مختلف نموده است.