اهداف طرح

اهداف طرح

1. فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی در سراسر کشور

2. استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد

3. خوداشتغالی متقاضیان ورود به بازار کار

4. بهبود معیشت و افزایش رفاه خانوار

5. اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف و بنگاه‌های پیشران

6. افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق

7. بهره گیری از فناوری‌های نو و جلب مشارکت واحدهای فناور و نوپا در ارتقای کمی و کیفی محصولات خانگی

8. ایجاد و توسعه برند ملی در محصولات و خدمات خانگی

9. استانداردسازی، برندسازی و اتصال به بازار محصولات خانگی متقاضیان مشاغل خانگی

10. تشويق متقاضیان مشاغل خانگی به راه‌اندازي و توسعه كسب و كارهاي خانگي كارآفرينانه

11. توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی و آموزش مهارت‌هاي كارآفريني و كسب وكار براي متقاضيان راه‌اندازي مشاغل خانگي جهت كاهش ريسك اوليه سرمايه‌گذاري در اين حوزه

12. افزايش فرصت‌هاي شغلي از طريق مهارت‌آموزي و توانمندسازي نيروي انساني

13. معرفي مشاغل خانگي و فرصت‌هاي نو و كارآفرينانه

14. ارتقاء مديريت كسب و كارهای خانگي از طريق پيوند با بنگاه‌هاي بالادستي و تشکیل شبكه و خوشه سازی

15. شناسایی برندهای (ملی و استانی)، بنگاه‌های بالادستی و پیشتبان‌ها در حوزه مشاغل خانگی

16. تربیت نیرو انسانی متخصص در حوزه کسب و کارهای خانگی (تسهیلگر)