طرح ملی توسعه‌ی مشاغل خانگی در ۳۱ استان

طرح ملی توسعه‌ی مشاغل خانگی در ۳۱ استان

موضوع این قرارداد انجام مطالعات، ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان راه͏ اندازی مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور بر اساس الگوی طرح توسعه͏ی مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی است.

هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه͏ های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت͏ های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند اجرای از طریق نرم͏ افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی می͏ باشد.

ثبت نام متقاضی ثبت نام پیشران

طرح ملی توسعه‌ی مشاغل خانگی در ۳۱ استان