ارکان طرح

کارفرما: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مجری ستادی: معاونت آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی

ناظر ستادی: دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

مجریان استانی: واحدهای استانی جهاد دانشگاهی

ناظران استانی: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها