فیلم ها

به منظور فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تهیه پیوست خبری از مجموعه فعالیت انجام شده و یا در حال انجام مرتبط با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در تمامی استان های کشور، آخرین فیلم ها، گزارش های خبری و یا کلیپ ها در این بخش ارائه می گردد.