طرح توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان براساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

طرح توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان براساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

طرح توانمند‌سازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان  مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به استناد بند ت و ب مواد 80 و 102 قانون برنامه ششم توسعه، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و همچنین الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی تدوین شده است.

این طرح براساس قراردادی به شماره 75275 مابین انجمن حمایت زندانیان و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان  جهاد دانشگاهی و با نظارت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 29 تیرماه 98 برای 100 نفر از خانواده‌های زندانیان شهر تهران  و به مدت یکسال در حال اجرا است.

طرح در سه مرحله بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی مزیت‌های استان، توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی، اتصال به بازار و پایدارسازی مشاغل خانگی اجرا خواهد شد.


ثبت نام متقاضی ثبت نام پیشران

طرح توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان براساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی