فیلم ها

تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط ریس جهاد دانشگاهی استان همدان

همدان

۱۳۹۹/۱۰/۲۰
تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط رییس جهاد دانشگاهی استان همدان