فیلم ها

کلیپ پیشران مطرح قالی بافی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراستان همدان

همدان

۱۳۹۹/۱۰/۲۳
کلیپ گفت وگو با پیشران مطرح قالی بافی درطرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراستان همدان