فیلم ها

در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی صورت گرفت

خوزستان

۱۳۹۹/۱۱/۱۹
فیلم مصاحبه با جناب آقای شکر اله قاسمی معاون اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان با موضوع مشاغل خانگی استان