فیلم ها

موشن گرافی رشته شغلی فرش، تابلو فرش ، قالی

قزوين

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
درراستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ( موشن گرافی رسته شغلی فرش، تابلو فرش، قالی