فیلم ها

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

قم

۱۳۹۹/۱۲/۱۲
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی گفت وگو با پیشران استان قم