فیلم ها

مستند ترویجی استان خراسان شمالی (پرواربندی گوسفند)

خراسان شمالي

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

در راستای الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی و به منظور استفاده متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی از تجارب صاحبان این مشاغل در این استان تهیه و تدوین شده است.