فیلم ها

مستند ترویجی استان لرستان (کارگاه گلیم و فرش)

لرستان

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

در راستای الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی و به منظور استفاده متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی از تجارب صاحبان این مشاغل در این استان تهیه و تدوین شده است.