فیلم ها

مستند ترویجی استان کردستان (پاپوش محلی)

كردستان

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

در راستای الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی و به منظور استفاده متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی از تجارب صاحبان این مشاغل در این استان تهیه و تدوین شده است.