اخبار

جلسه هماهنگی مدیر اجرایی پروژه و اعضای شورای سردبیری خبرگزاری ایسنای زنجان

زنجان

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

متن کامل خبر

در راستای "طرح ملی توسعه مشاغل خانگی " در استان زنجان جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص پوشش خبری فعالیت ها، جلسات و روند انجام طرح با حضور مدیر اجرایی پروژه و اعضای شورای سردبیری خبرگزاری ایسنای زنجان برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید خبرنگار اختصاصی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، با هماهنگی خبرگزاری های دیگر در نشر اخبار و گزارش های خبری از  مسئولین استانی، پیشرانان و خیرین اهتمام جدی داشته باشند.