اخبار

به منظور فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تهیه پیوست خبری از مجموعه فعالیت انجام شده و یا در حال انجام مرتبط با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در تمامی استان های کشور، در این بخش ارائه می گردد.