اخبار

جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی در هرمزگان برگزار شد.

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۳/۰۳

خلاصه خبر

برگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم آسیه محبوبی در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم آسیه محبوبی در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی،در راستای اتصال به بازار در تاریخ  ۱۴۰۱/۳/۱، خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.