اخبار

تولید و بهره وری اولین لباس کار صنعتی با آرم مشاغل خانگی و جهاد دانشگاهی البرز توسط پیشران حوزه پوشاک آقای عباس مستوفی نیا

البرز

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

خلاصه خبر

تولید و بهره وری اولین لباس کار صنعتی با آرم مشاغل خانگی و جهاد دانشگاهی البرز توسط پیشران حوزه پوشاک آقای عباس مستوفی نیا و همکاری سرکار خانم دکتر شهرزاد اخگر با جذب متقاضیان این حوزه در مرکز ساماندهی توسعه مشاغل خانگی البرز و توزیع به کارخانه های صنعتی


متن کامل خبر

درراستای طرح ملی مشاغل خانگی ، تولید و بهره وری اولین لباس کار صنعتی با آرم مشاغل خانگی و جهاد دانشگاهی البرز توسط پیشران حوزه پوشاک آقای عباس مستوفی نیا و همکاری سرکار خانم دکتر شهرزاد اخگر با جذب متقاضیان این حوزه در مرکز ساماندهی توسعه مشاغل خانگی البرز و توزیع به کارخانه های صنعتی